Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ή παντοδύναμη μετάνοια είναι ένα θείο καταφύγιο

                                          Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Ή παντοδύναμη μετάνοια είναι ένα θείο καταφύγιο, ένα θεραπευτήριο του Θεού. Με τη μετάνοια διορθώνε­ται κάθε αμαρτία. Κάθε τραύμα καί κάθε αδυναμία, με τη μετάνοια θεραπεύεται. Τα χέρια του ουράνιου Πα­τέρα εΐναι ορθάνοιχτα για τους ασώτους γιους πού προ­στρέχουν στην αγκαλιά Του. Ό Χρίστος πού κατέβη­κε στη γη για τους αμαρτωλούς κι όχι για τους δίκαι­ους, κατοικεί μέχρι σήμερα ανάμεσα στους ανθρώπους είναι μαζί μας αόρατα μεν, αλλά ουσιαστικά, δυναμικά. Απεργάζεται μεγάλα θαύματα καί κάνει πολλές θερα­πείες, Καί σύμφωνα με τη θεία επαγγελία Του, θα είναι μαζί μας ως τη συντέλεια των αιώνων. Μέχρι σήμερα ή φωνή Του ακούγεται. Μέχρι σήμερα αντηχούν τα θεία λόγια Του πού εΐπε κάποτε στην αμαρτωλή γυναίκα. "Ολοι την είχαν καταδικάσει. Μα κι ή ίδια εΐχε κατα­δικάσει τον εαυτό της με τη σιωπή της. Εκείνος όμως της είπε: «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω πορεύου καί από του νυν μηκέτι άμάρτανε» (Ίωάν.η' 11)."Ετσι παρέ­χεται ή άφεση των αμαρτιών. Με θέρμη κι αγάπη ψυχής.
Back To Top