Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Μεγαλομάρτυς Κυριακή, Κόρη ευσεβών γονέων μαρτύρησε επί Διοκλητιανού από διάφορους τοπικούς ηγεμόνας και αποκεφαλίσθηκε, όπως και οι γονείς της για τον
Χριστό.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.


Back To Top