Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Η ΜΕΤΕΝΕΞΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η σύναξις του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου γιορτάζεται στις 7 Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Όμως, την ημέρα αυτή εορτάζουμε και το γεγονός της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη της τιμίας Χειρός του Ἁγίου Ἰωάννου του Προδρόμου, που έγινε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ὅταν ο Εὐαγγελιστής Λουκας μετέβη στην πόλη Σεβαστή, στην οποία είχε ενταφιαστεί το τίμιο λείψανο του Προδρόμου, παρέλαβε από τον τάφο την δεξιά Χείρα του Ἁγίου Ἰωάννου και την μετέφερε στην Ἀντιόχεια. Δία της δεξιάς Χειρός του Προδρόμου γίνονταν στην Ἀντιόχεια πολλὰ θαύματα. Λέγεται μάλιστα ότι κατὰ την εορτὴ της Ὑψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Ἐπίσκοπος ανύψωνε και την τίμια Χείρα. Την ώρα της ανυψώσεως άλλοτε εκτεινόταν και άλλοτε συστελλόταν. Μὲ τὴν έκτασή της δήλωνε ευφορία καρπών, ἐνώ με την συστολὴ της δήλωνε ανέχεια καὶ φτώχεια. Για το λόγο αυτὸ πολλοὶ αυτοκράτορες του Βυζαντίου επιθυμούσαν να την πάρουν καί, κυρίως, οι Κωνσταντίνος και Ρωμανὸς οι Πορφυρογέννητοι. Ἔτσι λοιπόν, κατὰ την περίοδο που διετέλεσαν αυτοκράτορες αυτοὶ οι δυό, κάποιος Διάκονος της Ἐκκλησίας των Ἀντιοχέων, Ἰὼβ ονομαζόμενος, ένα βράδυ, που κατὰ την παράδοση οἱ χριστιανοὶ ετελούσαν την ακολουθία του Ἁγιασμού, άρπαξε την Ἁγία Χείρα του Προδρόμου καὶ τὴν μετέφερε στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἐκεί ὁ φιλόχριστος αὐτοκράτορας, ἀφού την ασπάστηκε μὲ πολὺ σεβασμό, την τοποθέτησε στα βασιλικὰ ἀνάκτορα. Ἡ σύναξη των πιστών, σὲ ἀνάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χείρας του Προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη, ετελείτο στην περιοχὴ του Φορακίου (ή Σφωρακίου).

Πηγή:
synaxarion.gr
Back To Top