Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΑ ΨΕΛΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ!!!

Ἀξιότιμε κύριε Σαμαρά!

Γνωρίζω ὃτι κάποια μέρα θά διαβάσετε τήν ἐπιστολή αὐτή! Κατά ταῦτα ἀπευθύνω τόν εἰλικρινῆ χαιρετισμό μου πρός τό πολιτικό ἀξίωμα καί τό πρόσωπό Σας! Καί διά μέν τήν γνησιότητα τῆς λαϊκῆς τεκμηριώσεως τοῦ ἀξιώματος σας οὐδεμίαν γνώμην δύναμαι νά ἒχω, διά δέ τήν αὐθεντικότητα τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης τοῦ γράφοντος πρός πάντα (ἐχθρόν ἢ φίλον) καί συνεπῶς πρός Ὑμᾶς, εἶμαι είς θέσιν νά σᾶς βεβαιώσω!

Αὐτή ἐξ ἂλλου εἶναι πού τόν παρακινεῖ νά σᾶς ὑπενθυμίσει κάποιες ἀναλλοίωτες ἀπό τόν χρόνο καταξιωμένες ἀλήθειες, πού πρός τό καλόν ἐννοούμενον συμφέρον σας (οἰασδήποτε μορφῆς) ὡς πολιτικοῦ καί ἀνθρώπου, θά ἦτο εὐχῆς ἒργον νά λάβετε πλέον περισσότερον ἢ σοβαρῶς ὑπ΄ὂψιν Σας!

Ἡ Ἐκκλησία κ. Σαμαρά, ἐπέζησεν ἀνά τούς αἰῶνας! Καί θά ζήση ἕως τέλους τῶν Αἰώνων! Οἱ ἀναρίθμητοι ἐχθροί της καί πολέμιοί της ἐξηφανίσθησαν! Αὐτή πάντα μένει! Γιατί εἶναι τό «μυστικό» Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἐσεῖς καταφώρως ἀγνοεῖτε! Πόσον ἀδιάφορη, ἀπίθανη καί ξένη θά ἀκούετε ἀπό Σᾶς («ἡγήτορα» ἑνός Ἒθνους χριστιανικοῦ!) καί τούς συνομοϊδεάτας σας, ἡ ἱερά παναλήθεια αὐτή! Καί πόσον μακράν εὐρίσκεσθε ἀπό τούς γνήσιους καί βαθύτερους παλμούς τοῦ Ἑλληνο-ὀρθοδόξου Λαοῦ!

Ἐνός Λαοῦ πού μόνον ὑπό τήν ἰδιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας του παρέμεινε καί θά παραμείνη ἀναλλοίωτος κατά τήν ἐθνική του ταυτότητα, πού ἐσεῖς καί οἱ συνακόλουθοί σας μέ μηδενιστική μανία ἐπιχειρεῖτε μέ βάναυση ὑπουλότητα νά καταλύσετε ὃλως ἀσυνέτως!

Ἀφαιρέσατε ἀπό τούς ἀσπόνδους «φίλους» μας Ἑβραίους τήν Βιβλική παραδοσιακή-ὃπως σκληροτραχήλως θέλουν να τήν ἐννοοῦν- συνείδησι καί θά δῆτε ἂν ὑπάρχη στό μέλλον Ἰουδαϊκό Ἒθνος τοῦ τύπου καί τῆς μορφῆς πού ἐπιμένουν νά προσδίδουν! Ἂν εἶσθε πράγματι Ἒλλην κατά τήν συνείδησι, τότε θά ἐννοῆτε τί θέλω νά σᾶς πῶ καί καταλογίσω! Ὡστόσο ἂν αὐτό εἶναι «ἰδιωτικό»-προσωπικό σας πρόβλημα, δέν εἶναι ὃμως ἑνός δημοσίου ἀνδρός πού διαβουλεύεται τίς τύχες ἑνός Ἒθνους! Ἰδικόν μας πάντως πρόβλημα εἶναι ἡ αὐτονόητη ὑπεράσπιση τῆς Ἐλληνο-ὀρθοδόξου ταυτότητός μας, τήν ὁποία οὕτως ἢ ἂλλως θά διατηρήσωμεν ἀλώβητη, παλαίοντας μέ ὃλες τίς δυνάμεις μας ἐναντίων αὐτῶν τοῦ Σκότους! Καί μή λησμονῆτε: «Σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν»!

Κε. Σαμαρά στήν σημερινή παγκόσμια πνευματική συσκότισι, καί γιά νά παραμείνωμε στόν κατά συνθήκη εὐρωπαϊκό δηλ. στόν ψευδοευρωπαϊκό χῶρο (πού τόν γνωρίζω ἐγγύτερον καί πολύ καλλίτερον ἀπό σᾶς) μέ τόν ἂνευ προηγουμένου ἀνηθικισμό τοῦ ἐφ΄ ὃλων τῶν πεδίων, τόν βαθύτατο, ἀποκρουστικό καί ἀνίατο ἐκφυλισμό του, μοναδική ἰσχυρά -ὑγιής δύναμις ἀντιστάσεως καί ἀναστροφῆς τοῦ καταλυτικοῦ ρεύματος ἀπανθρωποιήσεως τοῦ κτηνοβατοῦντος «ἀνθρώπου», παραμένει ἡ Ἐκκλησία! Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Ἡ ἀποστολή της εἶναι πελώρια καί πνευματικῶς ἀπεριόριστη! Γιατί γι΄ αὐτήν ὁ ἂνθρωπος δέν εἶναι ἁπλῶς «ἂτομο» τῆς ἀτομοκρατικῆς-καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ἢ ὁ μηδενιζόμενος-ἀπειροελάχιστος, ἀπρόσωπος ἀριθμός μιᾶς ἀμόρφου μάζας τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων. Αὐτά τόν στεροῦν τῆς συγκεκριμένης, ἀναπαλλοτριώτου, ὑπερχρονικῆς ὀντολογικῆς ὑποστάσεως ὡς ἀνεπαναλήπτου προσώπου καί τόν μηδενίζουν!

Μόνον ὁ Χριστιανισμός διά τῆς Ἐκκλησίας του δηλ. τῆς ὁρατῆς τοῦ ἐνθέου -ὀργανικῆς του ὑπάρξεως, μπορεῖ νά τά ξεπεράση, γιά νά δώση στόν ἂνθρωπο τήν αἲσθησι καί συναίσθησι τῆς αἰωνίας ἀξίας του, τῆς ἀξιοπρεπείας του, τήν αὐτοσυνείδησι τῆς ἀναντικαταστάτου μοναδικότητός του, μέ τήν βαρύτητα τῆς εὐθύνης του, πού ἁπλοκαμίζεται στόν ἐγκόσμιο καί μεταφυσικό χῶρο δηλ. στήν αἰωνιότητα, πού Σεῖς θέλετε νά ἀγνοῆτε στήν πρᾶξι καί πού δέν πιστεύετε!

Κοντολογῆς ἡ Ἐκκλησία τόν προσανατολίζει στήν προσωπική σχέσι του μέ τό Θεό καί πρόσωπο -εἰκόνα του δηλ. τόν πλησίον του, δηλ. ἀπ΄ αὐτόν πού οὐσιαστικῶς ἐσεῖς ἒχετε πρό πολλοῦ ἀποσυσχετισθῆ!

Κατά ταῦτα κ. Σαμαρά σεῖς καί οἱ συνεργάτες σας ἢ ὁμοϊδεάτες σας, εὑρίσκεσθε μακράν πάσης ἀληθείας! Καί ἂνευ ἀλήθειας ἡ χειραγώγησι ἐνός Ἒθνους ἀποβαίνει ἀδύνατη καί αὐτόχρημα καταστροφική! Ἡ Ἀλήθεια ὡστόσο θά σᾶς κρίνη! Καί θά εἶναι ἀδυσώπητη! Εἲτε θέλετε ἢ ὂχι!

Κατανοεῖστε ἐπί τέλους, ὃτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποτελεί κάποιο κοινωνικό κύτταρο, τυχούσης θρησκευτικῆς κινήσεως, σέ κάποια τομή τοῦ κοινωνικοῦ βίου, ἢ ἕνα λιθαράκι στό παγερό οἰκοδόμημα πολιτικο-κοινωνικῆς συμβατότητος!

Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν βαθειά-καίουσα συνείδησι, τῆς Θεανθρώπινης ἀποστολῆς της, δέν εἶναι συνδεδεμένη μέ καμμιά πρόσκαιρη ἰδεολογία!

Οἱ πνευματικές ἀρχές της ὡς ζῶσες –ζέουσες θεῖες πρωτοκαταβολές, μεταμορφώνουν τό κτῆνος πού ἐμφωλεύει, σέ ἂνθρωπο! Ἒχουν τό ὑψηλό -ἀνανεωτικό δυναμισμό, νά διανοίγουν ἀπροσπέλαστους, διαφορετικά, ὁρίζοντες! Νά προκαλοῦν ζυμώσεις ἀνωτέρας τάξεως καί ἐμβέλειας ἀπροσίτων ἐκτάσεων, σέ ὅλες τίς μορφές κοινωνικῆς δραστηριότητος! Ὁλίγη ἐπ΄αὐτοῦ ἱστορική μνήμη δέν θά ἒβλαπτε νά ἒχετε!

Προωθοῦν δημιουργικά στήν πολιτιστική δρᾶσι καί ἀνύψωσι, αὐτή πού ἒχει σφραγίσει ἀνεξήτιλα, χάρις στό ἀπόλυτο-αἰώνιο ἀξιολογικό κόσμο πού ἐμπεριέχουν, τήν ἀνθρωπιστική μας ἀντίληψι καί συνείδησι! Αὐτή δηλ. πού ἀποτελεῖ τό μοναδικό κριτήριο καί βάσι, κάθε ὑγιοῦς ἀποτιμήσεως γιά τό καλό-ἀγαθό-ὡραῖο καί πού στήν μακραίωνη ἱστορική πορεία τῆς ἀνθρωπότητος κατέστη ἡ κιβωτός τῆς ἀνθρωπιᾶς τοῦ ἀνθρώπου! Ἢ καί αὐτό τό ἀγνοεῖτε;! Κατά συνέπειαν ἒχουν οἱ ἀρχές αὐτές ἀναπόφευκτα ἐπιρροή στήν ὃλη κοινωνική καί ἀκόμη πολιτικο-οἱκονομική τακτική!

Ἡ Ἐκκλησία ὡς ζωντανός ὁργανισμός, ἐντός τῆς ὁποίας δραστηριποιοῦνται οἱ συνιστῶσες θείων δυνάμεων,ἒχει χ ρ έ ο ς να ἀντιμετωπίζη ὃ λ α τά φλέγοντα προβλήματα ἀνθρώπινης δραστηριότητος, καί νά παίρνη ἀντίστοιχες θέσεις, πού νά συμφωνοῦν μέ τίς ἀνώτατες αὐτές πνευματικές ἀρχές! Μέσα στά εἰρηνικά, ἀλλά σαφῶς διαγεγραμμένα καί ἀπαραβίαστα πλαίσια τοῦ Θεανθρωπίνου χαρακτῆρος της! Τοῦτο σημαίνει πλήν ἂλλων, νά διαφυλάξη τόν Ἐλληνικό-Ὁρθόδοξο Λαό, μέ κοσμο-ἱστορική ἀποστολή του ἀπό τούς φονεῖς δηλ. φορεῖς τοῦ ἀφελληνισμοῦ του καί Ἀντιορθοδόξου μανίας κάθε πολιτικῆς ἢ ἂλλης φατρίας πού τήν ἀντιμάχεται! Μὴπως ἒχετε καί πάλιν ἀντίρρησι;!

Δέν μᾶς διαφεύγει καί δέν ἀποτελεῖ τυχαῖο γεγονός, ἡ καταπληκτική ὁμοιότητα τῶν ἐνεργειῶν σας καί γενικώτερα τῆς στάσεως ὑμῶν καί συνεργατῶν-ὁμοϊδεατῶν σας, ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μέ αὐτάς τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων! Ἱδιαιτέρως μέ αὐτάς τῆς κομμουνιστικῆς ὀλιγαρχίας τῶν τυρράνων -ἐγκληματιῶν τῆς πάλαι ποτέ Σοβιετικῆς Ἐνώσεως! Τό κράτος ἐκεῖ ἐπεζήτει νά ρυθμίζει τά πάντα! Ἡ Ἐλευθερία τῶν πολιτῶν στήν πράξι εἶχε διαπομπευθῆ, ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια συνετρίβετο, ποδοπατεῖτο καί κατευτελίζετο! Ἐκατομμύρια ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων ὑπέστησαν μαρτύρια καί εὗρον ἐπονείδιστον θάνατον ὑπό τῶν ἀναλγήτων τεράτων, πού εἶχον ἀνυψωθῆ ἀπό τό προπαγανδιστικό ὂργιο παραληρούντων φαντασιοκόπων, σέ ἰδεολογικά ἰνδάλματα!

Ὁ αὐτός ἀπόηχος συνηχεῖ μέ τά δικά σας ὄργανα μαζικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ, μέ τίς ἂοκνες προσπάθειες δυσφημίσεως ἀκέραιων χαρακτήρων, κατασυκοφαντήσεως ἀθώων, διαστροφῶν καί χαλκευμένων ψευδῶν, πρός ἀποπλάνησι τοῦ Λαοῦ καί κλονισμό τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας Του! Ματαιοπονεῖτε ὃμως ἐσεῖς καί οἱ ἀναχρονιστικές, ξεπερασμένες παραφυάδες λειψανοθηκῶν ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας ψευδοσοσιαλιστικῆς καταγωγῆς!

Ποῦ βρίσκονται κ. Σαμαρά, σήμερα οἱ φρικιαστικές αὐτές φυσιογνωμίες, πού κατηγγέλθησαν ἀπό τούς ἰδίους ἰδεολογικούς-βρυκόλακες ἀνταγωνιστές;! Θέλετε νά τίς μιμηθεῖτε; Τόσον αὐτές οἱ ἐφιαλτικές μορφές, ὅσο καί τό καθεστώς των ἀνήκουν πρό πολλοῦ στό Μουσεῖο τοῦ Τρόμου! Ἡ Ἐκκλησία ὃμως ΖΗ!

Ὃσον καί ἂν ἐπιδιώκετε μέ τήν διαλυτική τακτική τῶν Ζίκ-Ζάκ τῶν ψευδουποσχέσεων πού ἀναιροῦνται τήν ἐπομένη, τῶν παλινωδιῶν, τῶν ἀναβολῶν, τῶν ἀναστολῶν, τῶν αἰφνιδιασμῶν καί ψευδο-τετελεσμένων, νά πραγματοποιήσετε τούς ὑποβολιμαίως προγραμματισμένους σκοπούς τῶν διακινητῶν σας, ἐρήμην τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δέν θά ἐπιτύχετε!

Στρέψατε τήν προσοχήν σας στή δημόσια ἀσφάλεια, ὅπου ἡ διαφθορά καί ἡ ἐγκληματικότητα ἒχει λάβει ἰλιγγιώδεις διαστάσεις καί αὐξάνεται ἀκατασχέτως, ἄνευ οὐδενός πολιτειακοῦ φράγματος!

Στρέψατε τήν προσοχή σας στήν παιδεία, ὃπου ἡ σπουδάζουσα νεότης ἒχει ἀποβῆ πεδίον μηδενιστικῶν πειραματισμῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀγκομαχῆ καί νά παραπαίη μέ τήν πλήρη κατάρρευση κάθε μελλοντικῆς προοπτικῆς!

Στρέψατε τήν προσοχή σας στόν τομέα τῆς δημόσιας διοικήσεως, ὃπου ἡ ἀνευθυνότης, ἡ προχειρότης καί ἡ σύγχυσι ἀρμοδιοτήτων μέσα στό νέφος ἀλληλοσυγκρουμένης, ἀσαφοῦς νομολογίας, ὁδηγεῖ σέ παράφρονα ἀπόγνωσι!

Στρέψατε τήν προσοχή σας στόν χῶρο τῆς Ὑγείας, ὃπου ἡ ἀποκαρδιωτική ἀνασφάλεια καί ἡ παροχή στοιχειώδους περιθάλψεως γιά ἐντοπίους παντελῶς πρωτόγονη, ἒχει ἀποβῆ προνόμιο τῶν κεφαλαιούχων καί ὄχι τοῦ Λαοῦ!

Κε Σαμαρά εὑρίσκεσθε ἐκτός πάσης πραγματικότητος, ὃταν ἰσχυρίζεσθε τά ἀντίθετα! Διακατέχεσθε ἀπό τήν ἲδια ἀλαζονεία τῶν πάλαι ποτέ δικτατορίσκων τῆς Ἀν. Εὐρώπης! Οἱ Οὒλμπριχτ καί Χόνεκερ τῆς Ἀν. Γερμανίας, ἀπό τό βῆμα τῆς ἀρχομανίας των ἐθεῶτο στήν διαρκῆ κόλασι πού ἀπεργάζοντο στόν καταπιεζόμενο λαό, φανταστικούς παραδείσους καί ἐχειροκρότουν ἐν ὀνειρώδει καταστάσει μέ ἕνα καί σέ ἕνα ἀνύπαρκτο κοινό!

Τά συμπτώματα ὡστόσο ἐξωπραγματικῶν παραστάσεων καταδεικνύουν σοβαρές ἀνωμαλίες τοῦ ψυχισμοῦ καί βεβαίως πρέπει νά ἀνησυχοῦμε βαθύτατα, ὃταν κυβερνῶντας ὑπόκεινται σ΄ αὐτά Ὀμοίας κατηγορίας!

Τό Ναπολεόντειο στῖγμα, ἐνδεικτικό ἐσωτερικῆς καταρρεύσεως, ἐπιχειρεῖ τήν νομοτελειακή-ὑποσυνείδητη ἐκτόνωσί του, ὑπό τήν μορφή τυφλῆς αὐταρεσκείας, πρωτοφανοῦς ἐπάρσεως ἂνευ ἲχνους αὐτογνωσίας, καί ἀσυγκρατήτου ἀρχομανίας!

Στρέψατε ἀκόμη τήν προσοχή σεῖς καί οἱ ευρωβουλευτές σας, στήν ἀκόλαστη δράσι τῶν ὑποκριτῶν ἐταίρων τῆς ψευδο-ευρωπαϊκῆς ἑνώσεως!

Ἀκόμη δέν ἀντελήφθητε στό χάος λιμναζούσης ψευδολογίας μέ τήν ὂζουσα κολακεία τυπικῶν φιλοφρονήσεων, ὅτι τόσον ἐσᾶς ὅσο καί τόν λαό μας, μᾶς μεταχειρίζονται ὡς ἀνθρώπους Β΄κατηγορίας; Ποῦ ζεῖτε; Ποῦ ἀλλοῦ, παρά στό μονόδρομο τοῦ σκοταδισμοῦ! Ἐνῶ κατά κόρον πρός τά ἒξω, διατυμπανίζουν γιά τούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς των, τά δῆθεν «ἀγαθά» μιᾶς «ὑπερεθνικῆς» συνειδήσεως (κατασκευασμένης γιά ἐνδεεῖς ἀνεγκέφαλους), ταυτοχρόνως πρός τά ἒσω καί σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν προηγούμενη τακτική, δέν παύουν νά λαμβάνουν δρακόντεια μέτρα αὐτοπροστασίας γιά τήν διασφάλισι τῶν πατρίων- πολιτιστικῶν παραδόσεων καί τῆς γλώσσης των, τονίζοντας μέ φανατισμό ρατσιστικῆς μέθης τήν ἀ ν α γ κ α ι ό τ η τ α    δ ι α σ φ α λ ί σ ε ω ς καί διατηρήσεως τῆς ἐ θ ν ι κ ῆ ς των τ α υ τ ό τ η τ ο ς, τῆς ἐνότητος των μή ἐπιδεχομένων τόν ἀφανισμό των στήν καταλυτική χοάνη μιᾶς εὐρωπαϊκῆς τάχα, καί ξένης ἀναγκαίως πανσπερμίας! (Ἀγγλία, Γερμανία, Γαλλία).

Ἐπίσης λαοί πληθυσμιακῶς μικρότεροι, τῆς τάξεως μεγέθους περίπου τῆς ἰδικῆς μας, γιά τούς αὐτούς λόγους ἐπιστρατεύουν τήν πολιτική τους ὁξύνοια καί ἀποσποῦν καί ἐπιτυγχάνουν εἰδικές ἐγγυήσεις περιοριστικές ἀναφορικῶς μέ τήν ἐγκατάστασι ἀλλοδαπῶν, μέχρι καί τῆς ἀπαγορευτικῆς ἐγκαταστάσεως σέ χώρους δικλεῖδες γιά τήν ἐθνική των ταυτότητα! (Δανία, Σουηδία, Ὁλλανδία)

Ἐσεῖς κ. Σαμαρά καί οἱ εὐρωβουλευτές σας μέ τά ὑπερμεγέθη θυλάκια τῆς εὐρωπαϊκῆς διαχειριστικῆς πληθωρικότητος, ποιά μέτρα ἐλάβατε γιά «ξέφραγο ἀμπέλι» τῆς χώρας μας;!

Καί πάλιν εὐρίσκεσθε ἐκτός πραγματικότητος, μειοδοτώντας ἀσυγγνώσεως ἒναντι τῶν τυράννων-ἐταίρων!

Μοιραίως καί πάλι, σέ μᾶς πέφτει δηλ. στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, τό κολοσσιαῖο βάρος (πού ἀποδεχόμεθα) τῆς ὑπερασπίσεως τῶν παραδόσεων μας, τοῦ πεντακισχιλίου πολιτισμοῦ μας καί τῶν συναφῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, αὐτῶν πού κατά τά πρότυπά σας μέ τά χείλη πιπιλίζετε χάριν διασκεδασμοῦ καί κατευνασμοῦ τῶν πνευμάτων, γιά νά μπορῆτε νά τά ἀποδυναμώσετε καί παραπλανῶντας τα νά τά ὑποτάξετε, καταργῶντας στήν πράξι καί τά στοιχειωδέστερα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων των!

Ἀλλά τά πανανθρώπινα αὐτά δικαιώματα συνιστοῦν τό ἀναπνευστικό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἑλληνο-ορθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἐνσαρκὠνει τήν Θεανθρώπινη παρουσία πάνω στόν πολυπλαγκτό αὐτό πλανήτη, καί δέν θά ἐπιτρέψωμε σέ κανένα νά βάλη στά ἱερά καί ὅσια μας ἂνομα χεῖρα!

Σ΄ αὐτά ἀναπαύεται ἡ κορυφαία ἐντολή τῆς ἂμεσης σχέσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου! «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν Σου ἐν ὅλη τῆ καρδία Σου... καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»! Ἀκριβῶς γι΄αὐτό, ἐπειδή μέσω τῆς Ἐκκλησίας του σώζεται ἡ ἀνθρώπινη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἀπαραβίαστη, εἶναι ἀδύνατο ποτέ, ὃπως σέ ὅλους τους, μέχρι τώρα τυραννίσκους συνέβη, νά ἀναλώσετε τήν αὐτοτέλεια, τήν αὐθεντία καί ἐπάρκεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐλληνικοῦ-Ὀρθόδοξου Λαοῦ, πού θά πιστοποιήση ἐκ νέου τήν διαχρονική ταυτότητά του! Μάτην ἀγωνίζονται ἐκ τῶν παρασκηνίων τρίζοντας τούς ὀδόντες, οἱ ὀργῖλοι Σιωνιστές συμμαχοί σας μεθ΄ ὃλων τῶν ἀνθελληνικῶν στοιχείων! Ἡ Ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδοξίας δέν θά πέση!

Τοὐναντίον θά ἐνισχυθῆ καί θά μεγαλουργήση! Εἰς μάτην τά πειθήνια ὃργανά σας, ἐξειδικευμένα στά ἐργαστήρια ὁλοκληρωτικῆς ἐπιμορφώσεως, ἀκολουθοῦν τήν ἡλίθια καί ἀνιαρή τακτική δηλητηριασμοῦ τῶν συνειδήσεων, ἐπιχειροῦν νά ἐπέμβουν στό ἒργο τῶν Μητροπόλεων καί νά προκαλέσουν ἐκ τῶν ἒσω «ἀσφυξία»!

Ἡ ἀποδοτικότης εἶναι ἀνάξια λόγου καί ἀφορᾶ κατά τό πλεῖστον πνευματικῶς μογγολοειδεῖς, ὁμοίους τῶν προπαγανδιστῶν!

Ἀκόμη εἶναι δυνατόν νά ἀνευρεθοῦν ἐκτός αὐτῶν, κάποιοι στά δάχτυλα τῆς μιᾶς χειρός ἀριθμούμενοι «ἀνώτεροι»(!) κληρικοί, ὃπως συνέβη καί στήν Σοβιετική Ἕνωσι (ὃπου ἀνώτεροι κληρικοί εἶχον διαιρεθῆ σέ τρεῖς τάξεις), ἕτοιμοι δι’ ἰδιοτελεῖς σκοπούς νά συνεργαστοῦν στό καταλυτικό ἒργο μαζί σας, ἀλλά αὐτοί σεσημασμένοι ἀπό τό λαό, ἔχουν ἀπό μακροῦ χρεωκοπήσει στήν συνείδησί του καί αὐτή τῆς Ἐκκλησίας!

Κ. Σαμαρά, μή πλανᾶσθε! Καί ἡ ἰδική Σας πτῶσι εἶναι ζήτημα χρόνου! Καί θά εἶναι βαρεῖα!

Ὁ μακαρίτης Ναπολέων μέ μελαγχολία ἀνεπόλει τό παρελθόν του στό βράχο τῆς Ἁγίας Ἐλένης! Καί πολυκέφαλος Δράκων μέ τούς Χίτλερ, Μουσολίνι, Λένιν, Στάλιν κ.τ.λ. ἐξηφανίσθη, ἀφήνοντας τά κτηνώδη ἲχνη τοῦ περάσματός του σέ σελίδες ἀκολάστου ἰστορικῆς μνήμης! Ἐσεῖς ὡς νάνος, τί σελίδα φιλοδοξεῖτε νά γράψετε;

Τό μερίδιο Σας ὡστόσο, ἂν ἐπί τέλους ἀνανήψετε καί ἀφυπνιζόμενος διατελέσετε ὑπερασπιστής καί φύλακας τῶν δικαίων καί τῆς κληρονομιᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ-Ὁρθοδόξου Λαοῦ, ἀπέναντι τῆς Λερναίας Ὓδρας τῆς ψευδοευρωπαϊκῆς ἑνώσεως τό μερίδιό Σας θά εἶναι μέγα!

Ἐπιθυμοῦμε τή σωτηρίας σας, εὐχόμεθα γι΄ αυτήν διακαῶς καί θά ἦτο μεγίστη ἡ χαρά ἂν ἀπό τό «Σαῦλο» μᾶς διεδέχετο ἡ ἒκπληξι τοῦ «Παύλου»!

Ἀλλά ἂς γνωρίζετε! Ἀντιπροσωπεύομε τήν ἐσωτερική δύναμι τῆς Ἐκκλησίας καί εἲμαστε ὂχι χιλιάδες, ἀλλά ἐκατομμύρια, πού θά προβάλουν τά στήθη στήν παρανομία καί θά ἀντισταθοῦν μέχρι τῆς νίκης!

Ζῆ Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν! Ἀμήν


Συντάκτης: π. Χαράλαμπος Μάριο Μπισλάνης
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Back To Top