Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ...

ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ 
Ματθαίος κδ (24) 

‘‘ Όταν δε ακούσητε πολέμους και φήμας πολέμων , μη ταράττεσθε΄ διότι πρέπει να γείνωσι ταύτα ΄ αλλά δεν είναι έτι το τέλος . Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος , και βασιλεία επί βασιλείαν΄…’’
Μάρκος ιγ (13) 7-8.

‘‘…και θέλουσιν είσθαι φόβιτρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.’’ Λουκάς κα (21) : 11.
‘‘ …διοτι αι θυριδες ανωθεν είναι ανοικται , και τα θεμελια της γης σειονται.’’ Ησαίας κδ (24) : 18

‘‘ Και θέλουσι γείνει σεισμοί κατά τόπους (Από το 1960 –2000μ.Χ. αύξηση σεισμών κατά 6.000% ) και θέλουσι γείνει πείναι (ετησίως πεθαίνουν από πείνα 4.000.0000 άνθρωποι ) και ταραχαί .Τάυτα είναι αρχαί ωδίνων .’’ Μάρκος ιγ (13) : 7-8.

‘‘ Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος΄ …ο συντρίβων τα πάντα , ούτο θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτίλους , μέρος μέν εκ πηλού κεραμέως , μέρος δε σιδήρου , θέλει είσθαι …κατά μέρος ισχυρά , και κατά μέρος εύθραυστος. (ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ) ( ΕΟΚ )

Και καθώς είδες τον σίδηρον ανανεμιγμένον μετά του αργιλώδους πηλού , ούτω θέλουσιν αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων΄ πλήν δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι..’’ Δανιήλ β (2 ) : 40-41-43
ΕΚΡΗΞΗ ΓΝΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Τα τελευταία 100 χρόνια έχουν ανακαλυφθεί ή εφευρεθεί πολύ περισσότερα από ότι τα τελευταία 6.000 προηγούμενα χρόνια .

‘‘ Και συ , Δανιήλ , έγκλεισον τους λόγους , και σφράγισον το βιβλίον , εως του εσχάτου καιρού ΄ τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει , και η γνώσις θέλει πληθυνθή .’’ Δανιήλ ιβ (12 ): 4.
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 666 ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ

Ήδη υπάρχει επάνω σε όλα τα εμπορεύματα . Είναι το περίφημο Barcode με τις 3 μπάρες ασφαλείας , που είναι τα 3 εξάρια και που χωρίς αυτά ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις ενδιάμεσες χαράξεις . Κάθε μια από αυτές τις χαρακιές αντιπροσωπεύει έναν αριθμό . Είναι η λεγόμενη ηλεκτρονική αρίθμηση .

‘‘ και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση , ειμή ο έχων το χάραγμα , ή το όνομα του θηρίου , ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού… και ο αριθμός αυτού είναι (666 ) χξς.

Αποκάλυψις ιγ (13 ) : 17-18 .

ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΚΟΙ

ΑΜΑΡΤΙΑ , ΒΙΑ , ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ , ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΣ , ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ .

‘‘…εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί ΄ διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες , υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς , ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται , προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας , ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής΄…’’ Β’ Τιμοθέου γ (3 ) : 1-5.

Η ΓΗ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ :  

Τα ποτάμια και οι θάλασσες θα μολυνθούν , τα ψάρια θα θανατωθούν , τα υπόγεια ύδατα θα μολυνθούν ( απόβλητα κ.τ.λ. ) Τα δάση θα κατακαούν ( έλλειψη οξυγόνου ). Ο ήλιος θα καυματίζει την γη ( έλλειψη όζοντος , ερημόποίηση , φαινόμενο θερμοκηπίου ).

‘‘ Η γη πενθεί, μαραίνεται , ο κόσμος ατονίζει , μαραίνεται , οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονισμένοι . Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής ΄ διότι παρέβησαν τους νόμους , ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον . Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην , και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν΄ δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκαύθησαν…’’

Ησαίας κδ (24) : 4-6

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ( ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ .

‘‘ Επειδή όταν λέγωσιν , Ειρήνη και ασφάλεια , τότε επέρχεται αιφνίδιος όλεθρος…’’

Α΄Θεσσαλονικείς ε (5 ) : 3.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΠΗΣ , ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ , ΜΟΝΑΞΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ , ΔΙΑΖΥΓΙΑ , ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ , ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ , ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ Κ.Τ.Λ.


‘‘Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία , η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή .’’

Ματθαίος κδ (24 ) : 12 .

ΕΚΧΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

‘‘Και εν ταίς εσχάταις ημέραις , λέγει ο Θεος , θελω εκχέει οπό του πνεύματος μου επί πάσαν σάρκα΄ και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας …διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και πρός τα τέκνα σας , και προς πάντας τους εις μακράν , όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεος

ημών.’’ Πράξεις β (2 ) : 17 , 39.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

‘‘Εν ταις εσχαταις ημέραις , το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει… υψωθή υπεράνω των βουνών ΄

και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό , και πολλοί λαοί θέλουσιν …ειπει , Έλθετε , …εις τον οίκον του Θεου …και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού .’’ Ησαΐας β (2 ) : 2-3 .

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΥΣ

‘‘ Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν ΄ δεν ήλθον να βάλω ειρήνην , αλλά μάχαιραν.

Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού…’’ Ματθαίος ι (10 ) :34-35 .

‘‘ Όστις αδικεί , ας αδικήση έτι΄ και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι΄ και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος , και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος .’’ Αποκάλυψις κβ (22 ) : 11.

ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ:

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΑΛΙ

‘‘Και αφού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον ,πάλιν έρχομαι , και θέλω σας παραλάβει πρός εμαυτόν,

δια να ήσθε και σείς όπου είμαι εγώ . Ιωάννης ιδ(14 ) : 3.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΊΝΕΙ

‘‘ Δεν θέλω δε να αγνοήτε , …ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου , δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας ΄ επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού …και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον ΄ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν , θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα΄ … λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους .’’ Α’ Θεσσαλονικείς δ (4 ) : 13-18 .

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ; ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

‘‘ Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει ,ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ειμή ο Πατήρ μου μόνος .’’ Ματθαίος κδ (24 ) : 36.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

‘‘Ούτω και σείς , όταν ίδητε πάντα ταύτα , εξεύρετε ότι πλησίον είναι , επί τας θύρας …δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη , εωσού γείνωσι πάντα ταύτα .’’ Ματθαίος κδ (24 ) :33-34.

ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ...

Καθώς αναφέρεται στο σύμβολο της πίστεως : Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος . Αμήν .

Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ , δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα τα μέλλοντα να γείνωσι… Λουκάς κα (21 ) : 36 .

* Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία .

* Μην χάσεις την αρπαγή της εκκλησίας .

* Δώσε τη καρδιά σου στο Χριστό και ζήτησε τον . Θα σε σώσει .

* Έχυσε το αίμα του για τις αμαρτίες σου , τις αρρώστιες σου και τις θλίψεις σου .

* Κάλεσε τόν Ιησού Χριστό και θα σ ’ ελευθερώσει .

* Είναι ζωντανός , πίστεψέ το είναι ανεστημένος , είναι αλήθεια .

* ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗ . Πραξ. Β (2 ): 21.
 
Back To Top