Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ "ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ" ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ

Ο αιρεσιάρχης πάπας κατά την επιστροφή του από την Τουρκία στην Ρώμη, απεκάλεσε το Κοράνι "ένα βοβλίον εἰρήνης". Τὸ Κοράνιο ἀμφισβητεί τὸν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ διδάσκει
τὸν ἱερὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Μὲ ὁδηγὸ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κορανίου οἱ τζιχαντισταὶ
ἐκδιώκουν, ἀτιμάζουν γυναίκεςς, πωλοῦν ὡς σκλάβας ἀνήλικα κορίτσοια ἢ τα ἔχουν γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν γενετησίων ἐπιθυμιῶν τους, ἐκριζώνουν ἀπὸ τις πατρογονικὰς ἑστίες τους, τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Μεσοποταμίας, σφάζουν τοὺς Χριστιανικοὺς πληθυσμούς. Ἀλλὰ καὶ σε πολιτισμένα ἰσλαμικὰ κράτη παραβιάζονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν γυναικῶν στο ὄνομα τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, ἐπιτρέπεται ἡ πολυγαμία καὶ τὸ οἰκογενειακὸν δίκαιον ὑπάγεται (ὄχι εἰς τὰ πολιτικὰ - ποινικὰ δικαστήρια) αλλά στὸν τοπικὸ Μουφτή. (Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στην Θρά-
κην). Μικρή ὅμως σημασία ἔχουν αὐτὰ τὰ ζητήματα γιὰ θρησκευτικοὺς ἡγέτες όπως εἶναι ὁ Πάπας, ὅταν αἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς τὸν προετοιμάζουν γιὰ παγκόσμιο θρησκευτικὸ ἡγέτη. Ἄλλωστε ὁ Παπισμὸς (ὅπως καὶ οἱ οἰκουμενισταί - φιλοπαπικοὶ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας) διακηρύσσει ὅτι είμαστε ὅλοι τέκνα τοῦ ἰδίου Θεοῦ. 

Δόγμα τὸ ὁποῖο δὲν ἀποδέχονται οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐὰν τὸ ἀπεδέχοντο τότε θὰ εἴχαμε τὴν ἐξίσωση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ἀλλάχ, μὲ τὸν Βούδαν, τὸν Κομφούκιον κλπ.

ΠΗΓΗ: Ορθόδοξος Τύπος 5 Δεκεμβρίου
Back To Top